Kesilýän ýylylyk geçiriji sürü

Önümiň ady: Kesilýän ýylylyk geçiriji sürü
Haryt kody: CCF-Flock
Aýratynlyk:
50 sm X 15M, 50 sm X5M / Roll,
beýleki aýratynlyklar talap edilýär.
Kesiji laýyklyk:
ýaly adaty kesiş meýilleşdirijileriniň hemmesi
Roland CAMM-1 GR-420, GS-24, STIKA SV-15,
Mimaki CG-75/130 / 160FXII CG-60SRII / 130SRII,
Graphtec FC8600, CE6000, CE6000-F-Mark, CE LITE-50, Siluet CAMEO, GCC-China RX II, Jaguar V, Puma IV, Ekspert II, AR-24, i-Craft we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Önüm Uasge

Wideo

Önümiň jikme-jigi

1. Umumy düşündiriş
Kesip bolýan ýylylyk geçiriji sürü, EN17 standartyna laýyklykda öndürilen, süýümiň ýokary dykyzlygy sebäpli parlaklygy we gurluşy bilen poliwinil hlorid filmine esaslanýan ýokary hilli ýylylyk geçiriji viskoz sürüdir, Cut table Flock poliester filminde gyzgyn ereýän ýelimli poliwinil hlorid filmine esaslanýar. çyzyk, Ajaýyp kesmek we otlamak häsiýetleri.Hatda jikme-jik logotipler we gaty kiçi harplar hem kesilýär.Gyzgyn eritme innowasiýa ýelimi, pagta, poliester / pagta we poliester / akril garyndylary, neýlon / spandex we ş.m. ýaly dokma önümlerine geçirmek üçin amatlydyr. Kesilýän ýylylyk geçiriji sürügi futbolkalarda, sportda we dynç alyş eşiklerinde, formalarda, welosipedlerde çap edilip bilner. geýmek we mahabat makalalary.

2. Arza
Kesilýän ýylylyk geçiriji sürü, futbolkalara hat ýazmak, sport we dynç alyş geýimleri, sport haltalary we mahabat önümleri üçin ulanylyp bilner.we häzirki dildüwşükler bilen kesilip bilner.30 ° pyçak ulanmagy maslahat berýäris.Kesilen flex filmi otdan soň ýylylyk basyşy arkaly geçirilýär.Stoluň ýelimlenýän poliester filmi bilen kesiň, gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.

3. Üstünlik
Fabric Iň halanýan köp reňkli grafika bilen matany özleşdiriň.
Dark Gara ýa-da açyk reňkli pagta ýa-da pagta / poliester garyndy matalarynda aýdyň netijeler üçin döredildi
T Futbolkalary, kanwas haltalary, perronlary, sowgat haltalaryny, syçanjygy, düşekdäki suratlary we ş.m. şahsylaşdyrmak üçin amatly.
Home Adaty öý demir we ýylylyk press maşynlary bilen demir.
■ Gowy ýuwulýan we reňkini saklaň
■ Has çeýe we has elastik

 

Önüm Uasge

4.Kutter teklipleri
Kesip bolýan ýylylyk geçiriji sürü, adaty kesiş meýilleşdirijileri tarapyndan kesilip bilner: Roland CAMM-1 GR / GS-24, STIKA SV-15/12/8 iş stoly, Mimaki 75FX / 130FX seriýasy, CG-60SR / 100SR / 130SR, Graphtec CE6000 we ş.m.

5. Dildüwşügiň sazlamasy
Elmydama pyçak basyşyny sazlamaly, pyçagyň ýaşyna we tekstiň çylşyrymly ýa-da ululygyna görä tizligi kesmeli.

Jn3e-u9GSBGbqOxQJ1BwIA
Bellik: aboveokardaky tehniki maglumatlar we teklipler synaglara esaslanýar, ýöne müşderimiziň iş gurşawy,
gözegçilik etmezlik, olaryň ulanylyşyna kepil geçmeýäris, Ulanylmazdan ozal, ilki doly synagdan geçirmegiňizi haýyş edýäris.

6.Iron-On geçirmek
Iron Demirlemek üçin amatly, ýylylyga çydamly ýer taýýarlaň.
Iron Demiriň <ýüň> sazlamasyna gyzdyryň, 165 ° C ütüklemek maslahat berilýär.
Fabric Mata matanyň tutuşlygyna tekiz bolmagyny üpjün etmek üçin gysga demirläň, soňra çap edilen kagyzy aşak tarapa goýuň.
The Bug funksiýasyny ulanmaň.
Heat heatylylygyň tutuş meýdana deň derejede geçirilýändigine göz ýetiriň.
The Mümkin boldugyça basyş edip, geçiriş kagyzyny demirläň.
Iron Demir herekete getirilende az basyş berilmelidir.
The Burçlary we gyralary ýatdan çykarmaň.

1JSJaL0jROGPMmB-MYfwPA
The Suratyň gyralaryny doly yzarlaýançaňyz ütüklemegi dowam etdiriň.Bu proses, 8 "x 10" şekiliň üstünde takmynan 60-70 sekunt gerek.Imagehli suraty çalt ütüklemek bilen, ähli kagyzlary takmynan 10-13 sekuntlap ​​gyzdyryň.
The Arka filmi ütüklemekden soň burçdan başlaň.

7.Yssy metbugat geçirişi
Heat Orta basyş ulanyp, 165 ° C ýylylyk press maşynyny 15 ~ 25 sekuntda düzmek.metbugat berk ýapylmaly.
Mata matanyň tutuşlygyna tekiz bolmagyny üpjün etmek üçin matany 165 ° C-e gysga basyň.
Transfer Geçiriş kagyzyny çap edilen suraty aşak tarapa goýuň.
Machine 15 ° 25 sekuntda 165 ° C maşyny basyň.
Back Yzky filmi burçdan başlaň.

8.Wuwmak boýunça görkezmeler:
Sowuk suwda içerde ýuwuň.GARAŞMA.Guradyja salyň ýa-da derrew guratmak üçin asyň.Geçirilen suraty ýa-da futbolkany uzatmaň, sebäbi bu döwülmegine sebäp bolup biler, Eger döwülse ýa-da ýyrtyk bolsa, geçirişiň üstünden ýagly subutnama kagyzy we ýylylyk pressini ýa-da demirini birnäçe sekuntlap ​​goýuň. ähli geçirişiň üstünde ýene bir gezek basyň.
Suratyň ýüzüne göni demir bermezligi ýatdan çykarmaň.

9. Jemleýji teklipler
Material işlemek we saklamak: otnositel çyglylyk we 10-30 ° C temperaturada 35-65% şertler.
Açyk paketleriň saklanylyşy: Açyk mediýa paketleri ulanylmaýan mahaly rulony ýa-da listleri hapalaýjylardan goramak üçin rulony ýa-da listleri plastmassa halta bilen ýapyň, eger ahyrynda saklaýan bolsaňyz, ahyrky wilkany ulanyň rulonyň gyrasyna zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin gyrasyny aşak lenta bilen goralmadyk rulonlara ýiti ýa-da agyr zatlary goýmaň we olary ýapmaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň