banner

Light InkJet geçiriş kagyzy

Haryt kody: HT-150R
Önümiň ady: Gyzgyn gabykly demirden ýasalan InkJet ýylylyk geçiriş kagyzy
Aýratynlyklary:
A4 (210mm X 297mm) - 20 list / sumka,
A3 (297mm X 420mm) - 20 list / sumka,
A (8.5''X11 '') - 20 list / sumka,
B (11''X17 '') - 20 list / sumka, 42 sm X30M / rulon, beýleki aýratynlyklar talap edilýär.
Syýa laýyklygy: Adaty suw esasly boýag we pigment syýa


Önümiň jikme-jigi

Önüm Uasge

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Lighteňil syýa geçiriji kagyz HT-150R

Lighteňil syýa geçiriji kagyzy mum krahonlary, Nebit pastelleri, floresan markerler, reňkli galam we ähli syýa printerleri bilen boýap bolýar, soňra ak ýa-da açyk reňkli pagta mata, pagta / poliester garyndysyna adaty öý demir ýa-da ýylylyk press enjamy bilen boýap bolýar.Mata birnäçe minutda suratlar bilen bezäň.geçirenden soň, surat saklaýan reňk, ýuwlandan soň uly çydamlylyk alyň.

HT-150R-41

Üstünlikleri

Fabric Iň halanýan suratlar we reňk grafikalary bilen matany özleşdiriň.
White Ak ýa-da açyk reňkli pagta ýa-da pagta / poliester garyndy matalarynda aýdyň netijeler üçin döredildi
T Futbolkalary, tuval torbalary, perronlary, sowgat haltalaryny, syçanjygy, düşekdäki suratlary we ş.m. şahsylaşdyrmak üçin amatly.
Back Arka kagyzy geçirenden soň 5 sekuntda aňsatlyk bilen gabyklap bolýar.
Home Adaty öý demir we ýylylyk press maşynlary bilen demir.
■ Gowy ýuwulýan we reňkini saklaň.

Arza

InkJet Surat çap etmek

Her dürli inkjet printerler tarapyndan çap edildi: Epson Stylus Photo 1390, L805, PRO 4400, Canon PIXMA ip4300, HP Deskjet 1280, HP Photosmart D7168, HP Officejet Pro K550 we ş.m.

öý demir ýa-da ýylylyk pressleýji maşyn

Lighteňil syýa geçiriji kagyz, ak ýa-da açyk reňkli futbolkalary, perronlary, sowgat haltalaryny, syçanjygyň ýassyklaryny, düşekdäki suratlary we başgalary sazlamak üçin amatlydyr.

Has köp programma

HT-150R-501
HT-150R-01
HT-150R-33
HT-150R-55

Önüm Uasge

4.Printer teklipleri
Ony her dürli syýa printerleri bilen çap edip bolýar: Epson Stylus Photo 1390, R270, R230, PRO 4400, Canon PIXMA ip4300, 5300, 4200, i9950, ix5000, Pro9500, HP Deskjet 1280, HP Photosmart D7168, HP Officejet Pro K550 we ş.m.
we käbir lazer printerleri (Ulanylmazdan ozal barlaň): Epson AcuLaser CX11N, C7000, C8600, Fuji Xerox DocuPrint C525 A, C3210DX, Canon lazer LBP5600, LBP5900, LBP5500, LBP5800, CanonCLC1100, CLCC6011 , 3100, 3200 we ş.m.

5. Çap etmegiň sazlamasy
Hil warianty: surat (P), Kagyz görnüşleri: Adaty kagyzlar

kQeaC9_uTp65xpV93gjdoQ

6.Iron-On geçirmek

pb0sFIrkRLaEqcSWrW9XBA

Iron Demirlemek üçin amatly, ýylylyga çydamly ýer taýýarlaň.
Iron Demir pagta görnüşinde gyzdyryň, 200 ° C ütüklemek maslahat berilýär.
Fabric Mata matanyň doly tekiz bolmagyny üpjün etmek üçin gysgaça demirläň, soňra çap edilen kagyzy aşaklygyna seredip, üstünde goýuň.
a.Bug funksiýasyny ulanmaň.
b.Heatylylygyň tutuş meýdana deň derejede geçirilýändigine göz ýetiriň.
c.Mümkin boldugyça basyş edip, geçiriş kagyzyny demirläň.
d.Demir hereket edende az basyş berilmelidir.
e.Burçlaryny we gyralaryny ýatdan çykarmaň.

SvXTeBPORd63wFDia8JKaw

The Suratyň gyralaryny doly yzarlaýançaňyz ütüklemegi dowam etdiriň.Bu proses, 8 "x 10" şekiliň üstünde takmynan 60-70 sekunt gerek.Imagehli suraty çalt ütükläp, ähli kagyzlary takmynan 10-13 sekuntlap ​​gyzdyryň.
The Arka kagyzy ütüklemekden 5 sekunt soň burçdan başlaň.
7.Yssy metbugat geçirişi
Heat Orta ýa-da ýokary basyş ulanyp, 185 ° C ýylylyk press maşynyny 15 ~ 25 sekuntda düzmek.metbugat berk ýapylmaly.
Mata 185 ° C-den gysga bolmagyny 5 sekundyň dowamynda basyň.
Transfer Geçiriş kagyzyny çap edilen şekil bilen aşaklygyna goýuň.
Machine 15 ° 25 sekuntda 185 ° C basyň.
Transfer Geçirilenden soň 5 sekuntda burçdan başlap, yzky kagyzy gabyň

8. uwmak boýunça görkezmeler:
Sowuk suwda içerde ýuwuň.GARAŞMA.Guradyja salyň ýa-da derrew guratmak üçin asyň.Geçirilen suraty ýa-da futbolkany uzatmaň, sebäbi bu döwülmegine sebäp bolup biler, Eger ýarylmak ýa-da ýyrtyklyk ýüze çyksa, geçirişiň üstünde ýylylyk basyş kagyzyny ýa-da ýylylyk pressini ýa-da demirini birnäçe sekuntlap ​​goýuň. geçirişiň üstünden ýene bir gezek basyň.Suratyň ýüzüne göni demir bermezligi ýatdan çykarmaň.

9. Teklipleri gutarmak
Material işlemek we saklamak: 35-65% otnositel çyglylyk we 10-30 ° C temperaturada.
Açyk paketleriň saklanylyşy: Açyk mediýa paketleri ulanylmaýan mahaly, printerdäki rulony ýa-da listleri hapalaýjylardan goramak üçin rulony ýa-da listleri plastik halta bilen ýapyň, eger ahyrynda saklaýan bolsaňyz, ahyrky wilkany ulanyň we rulonyň gyrasyna zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin gyrasyny lenta bilen goralmadyk rulonlara ýiti ýa-da agyr zatlar goýmaň we olary saklamaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň: