banner

Eko-çözüji ýalpyldawuk kümüş çap edilip bilinýän PU Flex

Haryt kody: HTS-300SGL
Önümiň ady: Eko-çözüji ýalpyldawuk kümüş çap edilip bilinýän PU Flex, ýyldyz parlak effektleri
Aýratynlyklary:
50 sm X 30M / rulon.
Syýa laýyklygy: Soliwent syýa, Eko-Solvent Maks syýa, ildumşak Solvent syýa, BS4 syýa, Lateks syýa we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Önüm Uasge

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Eko-çözüji ýalpyldawuk kümüş çap edilip bilinýän PU Flex

“Eko-Solvent ýalpyldawuk kümüş çap edilip bilinýän PU Flex” her dürli “Eco-Solvent” inkjet printerleri tarapyndan çap edilip bilner, reňk saklaýan reňk, ýuwlandan soň ýuwmak bilen uly çydamlylyk gazanyp biler.Mata birnäçe minutda suratlar bilen bezäň.Gyzgyn eritme innowasiýa ýelimi, pagta, poliester / pagta we poliester / akril, Neýlon / Spandex we ş.m. ýaly dokma önümlerine ýylylyk press enjamy arkaly geçirmek üçin amatlydyr.Gara ýa-da açyk reňkli futbolkalary, kanwas torbalaryny, sport we dynç alyş eşiklerini, egin-eşikleri, welosiped geýimlerini, mahabat makalalaryny we başgalary sazlamak üçin amatlydyr.Çap edilip bilinýän PU Flex-iň ýalpyldawuk metal arkasy bilen, çap edilenden we geçirilenden soň, ýalpyldawuk metal täsiri bilen reňk üýtgediler.

Üstünlikleri

Fabric Iň halanýan suratlar we reňk grafikalary bilen matany özleşdiriň.
Dark Gara, ak ýa-da açyk reňkli pagta ýa-da pagta / poliester garyndy matalarynda aýdyň netijeler üçin niýetlenendir
T Futbolkalary, kanwas haltalaryny, kanwas haltalaryny, egin-eşikleri, düşekdäki suratlary we ş.m. şahsylaşdyrmak üçin amatly.
■ Gowy ýuwulýan we reňkini saklaň
■ Has çeýe we has elastik

Has köp programma

HTS-300SGL-44
Eko-çözüji ýalpyldawuk kümüş çap edilip bilinýän PU Flex HTS-300SGL
Alizarin PrettyStickers HTS-300SGL-78
Eko-çözüji ýalpyldawuk kümüş çap edilip bilinýän PU Flex HTS-300SGL01
HTS-300SGL-11
HTS-300SGL-22

Önüm Uasge

3.Printer teklipleri
Ony “Eco-Solvent” inkjet printerleri bilen çap edip bolýar: Roland Versa CAMM VS300i / 540i, VersaStudio BN20, Mimaki JV3-75SP, Uniform SP-750C we beýleki Eko-çözüji inkjet printerleri we ş.m.

4. Çap etmegiň sazlamasy
CnRvzdz2SgyPjTLDTc7gJw

5. Kesmek sazlamasy
0PAPpQvpT8qshi6vCchvrQ

6.Ylylyk metbugatynyň geçirilmegi
1).Orta basyşy ulanyp, 165 ° C-de 25 sekuntda ýylylyk basyşyny düzmek.
2).Matanyň doly tekiz bolmagyny üpjün etmek üçin matany 5 sekuntlap ​​gyzdyryň.
3).Çap edilen şekili takmynan 5 minut guratmak üçin goýuň, şekili gyralaryň töwereginde kesiň.Surat ýelimini ýelimleýji poliester filmi (TF-100) bilen arka kagyzdan ýuwaşlyk bilen gabyň.
4).Surat çyzygyny nyşana mata ýokaryk goýuň
5).Pagta mata salyň.
6).25 sekunt geçenden soň, pagta mata süýşüriň, birnäçe minutlap sowadyň, burçdan başlaýan ýelim poliester filmini gabyň.
RAtGtKuKQxqS0GW8AHVzZA

7. uwmak boýunça görkezmeler:
Sowuk suwda içerde ýuwuň.GARAŞMA.Guradyja salyň ýa-da derrew guratmak üçin asyň.Geçirilen suraty ýa-da futbolkany uzatmaň, sebäbi bu döwülmegine sebäp bolup biler, Eger ýarylmak ýa-da ýyrtyklyk ýüze çyksa, geçirişiň üstünde ýylylyk basyş kagyzyny ýa-da ýylylyk pressini ýa-da demirini birnäçe sekuntlap ​​goýuň. geçirişiň üstünden ýene bir gezek basyň.
Suratyň ýüzüne göni demir bermezligi ýatdan çykarmaň.

8. Jemleýji teklipler
Material işlemek we saklamak: 35-65% otnositel çyglylyk we 10-30 ° C temperaturada.
Açyk paketleriň saklanylyşy: Açyk mediýa paketleri ulanylmaýan mahaly, printerdäki rulony ýa-da listleri hapalaýjylardan goramak üçin rulony ýa-da listleri plastik halta bilen ýapyň, eger ahyrynda saklaýan bolsaňyz, ahyrky wilkany ulanyň we rulonyň gyrasyna zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin gyrasyny lenta bilen goralmadyk rulonlara ýiti ýa-da agyr zatlar goýmaň we olary saklamaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň: